Prohláení o souladu s GDPR

Prohláení o zpracování osobních údaj

Vážení obchodní partneři,

prohlaujeme, e pi zpracování Vaich osobních údajdodrujeme Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné naízení o ochranosobních údaj(GDPR).

page1image65942656

Jsme v souladu s GDPR

page1image65943040

1. Jsme Správce osobních údaj:

SLÁDEK PROFI CLIMB s.r.o. Sedlec 231, StarPlzenec, 332 02

IO: 25242491

www.proficlimb.cz

tel: +420 602 803 062, email: sladek@proficlimb.cz

 

2. Úely zpracování osobních údajmají vdy právní základ:

page1image65944960

Zpracování je nezbytné:

 • pro splnní právních povinností pro podnikání v eské republice a EU,
 • pro splnní smluv s Vámi,
 • pro úely naich oprávnnch zájmpro splnní právních povinností nebo smluv.Konkrétnzpracováváme osobní údaje za úely:
 • uzavírání a plnní smluv, jejísmluvní stranou je subjekt údaj,
 • splnní právní povinnosti správce,
 • poskytování slueb,
 • vystavování obchodních dokument– nap. fakturace, smlouvy,
 • komunikace se zákazníkem,
 • nabízení slueb bvalm i souasnm zákazníkm.Ve vjimench pípadech zpracováváme pro ochranu Vaich ivotndleitch zájm. V nkterch pípadech jste nám udlili souhlas se zpracováním Vaich osobních údaj.

page1image65945344

3. Popis kategorií osobních údaj:

page1image65916480

Z dvodu minimalizace mnoství osobních údajzpracováváme pouze následujícící údaje:

 • jméno a píjmení,
 • adresu trvalého pobytu,
 • íslo mobilního telefonu,
 • e-mailovou adresu.

page1image65916864

4. Dodrujeme Vae práva:

page1image65928576

 • právo získat pístup a kopii svch osobních údaj,
 • právo na opravu nebo doplnní nepesnch osobních údaj,
 • právo na vmaz osobních údaj, kdynejsou potebné pro legální úely,
 • právo vznést námitku a stínost proti naemu zpracování, vetnomezení zpracování.Vae osobní údaje vyuiváme pouze pro nae úely (zpravidla pro komunici se zákazníkem a pro fakturaci).
  Nikomu nepedáváme Vae osobní údaje, pokud k tomu nemá zákonndvod.
  Informujeme Vás o vech skutenostech, zmnách, opravách, nebezpeích a opatení.

5. Uplatujeme zásady zpracování:

Pi kadodení práci dodrujeme zásady správného zpracování osobních údaj:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost,
 • elové omezení a pesnost,
 • minimalizace údaja omezení uloení,
 • integrity a dvrnosti,
 • jsme odpovdní za soulad s GDPR.

6. Udrujeme systém zabezpeení:

Pro ochranu Vaich práv a svobod pijímáme vhodná technická a organizaní opatení:

 • osobní data zpracovávají jen odpovdní pracovníci, kteí jsou zavázáni k mlenlivosti,
 • pístup k datm zabezpeujeme hesly a klíi,
 • listinné dokumenty uchováváme v uzamené skíni, která se nachází v uzamené kancelái.

Posuzujeme rizika, testujeme odolnost systéma pijímáme preventivní opatení, aby nedolo k neoprávnnému zpracovaní, které by Vám mohlo zpsobit hmotnou nebo nehmotnou újmu.

Vypracoval: ©) Ověřil: Schválil: Platnost: ProhláeníGDPR20180521.docx